Facebook

az

ru

İstifadә Şәrtlәri

Şərtlər

Saytımıza xoş gəlmişsiniz. Bu saytdan istifadə etməyə davam etdiyiniz halda, istifadə üzrə aşağıda qeyd edilən və müvafiq məxfilik siyasəti ilə birlikdə ″MediStyle Dental″ şirkətinin sizinlə bu sayta aid münasibətlərini tənzimləyən şərtləri icra etməyə və onlarla bağlı olmağa razı olduğunuzu ifadə edəcəkdir. Bu şərtlərin hər hansı biri ilə razı olmadığınız halda, saytımızdan istifadə etməməyinizi xahiş edirik. ″MediStyle Dental″ yaxud ″biz″ və ya ″bizim″ terminləri saytın ″Azərbaycan, Bakı şəhəri, Nərimanov r-nu Ak. Həsən Əliyev küç 116″ ünvanında qeydiyyatdan keçmiş sahibkarına aiddir. ″Siz″ termini saytın istifadəçisinə aiddir.

Saytın istifadəsi aşağıda sadalanan şərtlərə əsaslanır:

 • Bu saytda mövcud olan məzmun sizin ümumi məlumatınız və yalnız istifadəniz üçündür. Xəbərdarlıq etmədən məzmun dəiyşə bilər.
 • Bu saytda  sayta baxışları  müşahidə etmək üçün  ″cookie″ fayllardan isitfadə edilir.
 • Nə biz, nə də hər hansı üçüncü tərəf saytda istənilən məqsəd üçün təqdim olunan və ya aşkar olunan məlumatların yaxud materialların dəqiqliyinə, vaxtlı vaxtında olmağına, icrasına, tamlığına və ya  müvafiqliyinə təminat vermir. Siz qəbul edirsiniz ki, bu cür mılumat və materiallar qeyri-dəqiq və ya səhv ola bilərlər və biz bu cür qeyri-dəqiqlik və ya səhvlərə görə qanunun yol verdiyi tam həddə məsuliyyəti istisna/inkar edirik.
 • Saytda olan istənilən məlumat və ya materiallardan istifadəniz yalnız sizin öa riskinizə hesablanmışdır və biz buna görə heç bir məsuliyyət daşımırıq. Bu sayt vasitəsilə əldə edə biləcəyiniz istənilən məhsul, xidmət yaxud məlumatın sizin spesifik tələblərinizə cavab verdiyini müəyyən etmək üzrə məsuliyyəti özünüz daşıyacaqsınız.
 • Saytda bizə məxsus olan və ya tərəfimizdən lisenziyalaşdırılmış materiallar mövcuddur. Material özündə müəyyən dizayn, sxem, xarici görünüş və qrafiki şəkillər əks etdirə və yalnız bununla məhdudlaşmaya bilər. Bu şərtlərin bir hissəsini formalaşdıran müəllif hüquqları gözlənilən hallar istisna olmaqla digər hallarda material və məlumatların nüsxələrinin çıxarılması qadağandır.
 • Saytda əksini tapan operatora məxsus olmayan yaxud tərəfindən lisenziyalaşdırılmamış bütün əmtəə nişanları sayt tərəfindən qəbul edilir.
 • Saytın qanunsuz istifadəsi dəymiş zərərin ödənilməsi üzrə məhkəmə qarşısında iddialara və/və ya cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilər.
 • Vaxtaşırı saytda digər saytlara istinadlar öz əksini tapa bilər. Bu istinadlar növbəti məlumatları təqdim etmək üçün sizin rahatlığınızı təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu bizim həmin saytı(ları) dəstəklədiyimizi ifadə etmir. İstinad edilmiş saytda yerləşdirilən məlumatların məzmununa görə biz heç bir məsuliyyət daşımırıq.
 • Saytadan istifadəniz və bu cür istifadə nəticəsində meydana çıxan istənilən anlaşılmazlıq və mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələbləri əsasında həll olunacaqdır.
 • Saytda əks olunan məlumat yalnız ümumi məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Məlumatlar ″MediStyle Dental″ tərəfindən təqdim olunmuşdur və biz məlumatı bu günə qədər saxlamaq və düzəlişlər etməyə çalışaraq, saytın və ya məlumatların, məhsulların, xidmətlərin və ya saytda istənilən məqsədlər üçün istifadə olunan müvafiq qrafik görüntülərin dəqiqliyinə, vaxtlı vaxtında olmağına, icrasına, tamlığına və ya  müvafiqliyinə heç bir təminat vermirik. Bu cür məlumatlara güvənmək və etibar etmək sizin öz riskinizə hesablanmışdır.
 • Heç bir halda məlumatların saytın istifadəsi ilə əlaqədar məhdudiyyətsiz olaraq itməsinə və ya zədələnməsinə, dolayı olaraq itməsinə və ya zədələnməsinə və yaxud məlumatın itməsindən nəticələnən hər hansı itki və ya zədələnməyə görə heç bir məsuliyyət daşımırıq.
 • Bu sayt vasitəsilə ″MediStyle Dental″ şirkətinin nəzarəti altında olmayan digər saytlara keçə bilərlər. Bizim bu saytların təbiəti, məzmunu və müvafiqliyi üzərində heç bir nəzarətimiz mövcud deyildir. İstənilən istinadların (linklərin) daxil edilməsi hər hansı bir tövsiyyəni nəzərdə tutmur və ya orada əksini tapmış fikirləri dəstəkləmir.
 • Hər bir cəhd/fəaliyyət saytı lazım olan qaydada və hamar fəaliyyətini təmin etmək məqsədi daşıyır. Bununla belə, ″MediStyle Dental″ texniki səbəblərdən bizdən asılı olmayaraq saytın fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayanmasına görə məsuliyyət daşımır və daşımayacaqdır.

Məzmunun tamamilə və ya müəyyən bir hissəsinin çap olunması və ya yayılması aşağıda sadalananlar istisna olmaqla qadağandır:

 • Yalnız özünüzün şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədi ilə istifadəniz üçün müəyyən hissələri sərt diskə yükləyə və ya çap edə bilərsiniz
 • Yalnız materialın mənbəyi qismində saytı göstərmək şərti ilə, fərdi üçüncü tərəflər üçün onların şəxsi istifadələri məqsədilə məzmunun nüsxəsini çıxara bilərsiniz

Məzmunu bizim yazılı razılığımız olmadan yaya yaxud kommersiya məqsədi ilə istifadə edə bilməzsiniz. Həmçinin, onu digər sayta yaxud elektron axtarış sisteminin digər formasına  ötürməyə və ya yerləşdirərək saxlamağa yol verilmir.

Bu sayt və onun məzmunu ″MediStyle Dental″ şirkətinin mülkiyyətidir – 2014.